2013

Algemene ledenvergadering TCA

Aanwezig: 18
Afgemeld: 10

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een aantal leden zijn hard bezig om het clublokaal wat op te knappen. Het oogt al heel wat beter. De doorgezakte vloerplanken zijn vervangen en er is nieuwe novylon gelegd in het voorportaal en de kleedruimtes.

Notulen van 2012.

Goedgekeurd.

Kantinecommissie

Linda geeft aan dat Ilona, Wendy en zij stoppen met de kantinecommissie. Ze bedanken iedereen voor hun inzet de afgelopen jaren.
Ton, Anita en Gertie nemen deze taken over.

Kascommissie.

Het financiële overzicht 2012 laat zien dat we er gezond voor staan. In 2012 is de marge op de kantineverkoop zoals je mag verwachten, daarbij zijn de meeste kostenposten gedaald ten opzichte van 2011. Aan de inkomsten kant zien we een lichte daling, het uiteindelijk saldo is positief. In 2013 hebben we een aantal extra uitgaven op de rol staan met name i.v.m. de renovatie van het clubgebouw. Door de inzet van een aantal clubleden worden deze kosten echter beperkt. Gezien de toekomstige ontwikkelingen vooral wat betreft onze accommodatie is het verstandig om een grotere reserve te gaan vormen. Dit kan o.a. door een lichte verhoging van de contributie. Daarbij is opgetekend dat er al jaren geen aanpassing van de contributie is geweest.
Dank aan de kascommissie, te weten Marielle Cuppen en Marcel Verbers, die haar goedkeuring heeft verleend aan het financiële verslag 2012. De kascommissie 2013 bestaat uit Marielle Cuppen en Theo Jeurissen.

Onderhoud.

De banen worden dit jaar gefreesd. Dit gebeurd later vanwege het weer. Het is nog afwachten of de banen op tijd klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Bestuursverkiezing.

Gertie is aftredend en niet herkiesbaar. Niemand wil zich aanmelden.
Gertie zal een mail sturen of iemand alleen de ledenadministratie op zich wil nemen, zonder dat hij/zij bestuurslid hoeft te zijn.

Wedstrijdcommissie.

Samenstelling Commissie:
Ans Jeurissen, Mariëlle Cuppen, Dorien Mulders en Gijs v.d. Munckhof.
Afgemeld: Karin Geuijen  en Paul Dekkers

Taakverdeling:
Ans Jeurissen :          Organisatie interne competitie
Mariëlle Cuppen:       Organisatie dorpencompetitie
Ballenbeheer
Websitebeheer
Dorien Mulders:         Organisatie en ondersteuning activiteiten
Gijs v.d. Munckhof:    Organisatie en ondersteuning activiteiten

Activiteiten afgelopen tennisseizoen 2012
Alle geplande toernooien zijn doorgegaan.
Station America haltoernooi: 20 personen / winnaar: Eddy Sassen
Rabobank Maashorst Openingstoernooi: 14 personen / winnaar: Robin Holle
Spar introducétoernooi: 8 teams / winnaars: Wendy Koch en Mariëlle Cuppen
De deelname van deze toernooien was redelijk.

Dorpencompetitie 2012 heeft slechts 1 team deelgenomen, team zaterdag A Anja Janssen.
Zij zijn wel kampioen geworden. Hartstikke goed.

KNLTB competitie voor- en najaar door 3 teams deelgenomen:
GD 35+, HD 17+ en jongens t/m 14 jaar.
Voorjaarscompetitie GD, HD en jongens t/m 14 jaar
Najaarscompetitie GD, HD en jongens t/m 14 jaar .

De interne competitie hebben we vernieuwd. De tennisladder is ingevoerd, de volgorde is bepaald n.a.v. de poule-indeling van het jaar daarvoor. Men kan zich dan naar boven opwerken door tegenspelers uit te dagen.
Helaas zijn er slechts een paar partijen gespeeld.

De nieuwe clubkampioenen 2012 zijn:
Mixdubbel                :           Mariëlle Cuppen enFrenk Peeters
Damesdubbel          :           niet gespeeld (slechts 1 opgave)
Herendubbel            :           Hay Engels enFrenk Peeters
Dames enkel            :           Mariëlle Cuppen
Heren enkel             :          Jan Verbers

Activiteiten nieuwe tennisseizoen 2013
Zaterdag 9 maart:                Haltoernooi Station America
Zaterdag 30 maart:              Rabo Maashorst Openingstoernooi (individuele opgave)
Vrijdag 28 juni:                     Spar Introducé toernooi, mix/dames/heren dubbel
Boëms Jeu mix dubbel      :    bij voldoende animo

Racket-toss:
Nog niet gepland, hangt af van de tennislessen.

Dorpencompetitie
De organisatie is dit jaar in handen van TV Merselo.
Er heeft zich helaas maar 1 team opgegeven.

KNLTB competitie

Op vrijdag speelt een mixteam 35+, aanvang 19.00 uur
Op zaterdag speelt een herenteam 17+; aanvang 13.00 uur
Op zondag een jongensteam t/m 14 jaar; aanvang 10.00 uur

Interne Competitie/tennisladder

Wij merken dat de interesse voor de interne competitie afneemt.
Willen we deze nog spelen? Na overleg met de leden wordt deze toch nog een keer gespeeld
Henk Baltissen memorial is al 2 jaar niet door gegaan door te weinig animo.
Oica wil dit toernooi wel graag blijven spelen. Theo zal navragen of er animo voor is dit jaar.

Clubkampioenschappen

Enkel+dubbel:  Maandag 27 augustus t/m zondag 8 september (finaledag).
(ook jeugd)
Website:
Momenteel zijn we volop bezig om de website bij te werken, te actualiseren enz.
De programma’s van de competitie staan op de site. Marielle wil op de site een kalender zetten wanneer de leden kunnen zien wat er te doen is op de tennisclub.
Hebben jullie nog tips en/of opmerkingen, dan horen wij dit natuurlijk heel graag.

Jeugdcommissie.

De tennislessen worden gegeven door tennisschool Maascourt. Deze regelen voortaan zelf de aanmeldingen, dus Frenk regelt dit niet meer.
De jeugd doet met 3 teams mee met de KNLTB competitie. Op woensdag middag en zondag morgen. In de winter wordt er door Horst een competitie georganiseerd voor alle kerkdorpen (knakcompetitie). Dit is erg leuk, omdat de jeugdleden zodoende ook in de winter door kunnen tennissen.
Ivm onder bezetting van de commissie zijn afgelopen seizoen de clubkampioenschappen bij de jeugd niet gespeeld. Dit is erg jammer.
De jeugdcommissie is dan ook nog op zoek naar nieuwe commissieleden.
Deze kunnen zich aanmelden bij Carmen Cox telnr.: 077-3988580
   

Mededelingen bestuur.

Contributie: het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met € 5,-
Iedereen stemt toe voor een verhoging.
Ledenwerving: dit jaar een actie gestart om voor € 40,- lid te worden. Dit heeft al 7 nieuwe leden opgeleverd. Misschien een leuk idee om samen met de voetbalclub een toernooi te organiseren.
Clubboekje: wordt afgeschaft. Gertie mailt naar alle leden een ledenlijst.
Site: wordt steeds meer gebruik van gemaakt.

Clubgebouw:

TCA krijgt geen geld van de gemeente. Hooguit als ze samen gaan met een andere club. En dan is het nog maar de vraag of je iets krijgt. TCA en AVV hebben een plan gestuurd naar de gemeente om samen te gaan. De tennisbanen moeten dan opnieuw aangelegd worden bij de voetbalclub.
Het voordeel is hiervan vooral dat we dan allweather banen kunnen aanleggen. De renovatie van AVV (samen met TCA) is geraamd op € 350.000,-
In april dit jaar moet de tekening ingediend zijn. En in oktober komt er uitsluitsel.

Kantinecommissie.

De leden zullen dit jaar niet ingezet worden om kantinedienst te draaien. Wel wordt er gevraagd aan de leden die elke week een vaste avond tennissen of zij de kantine voor hun rekening willen nemen. De sleutel is af  te halen bij Station America. Let er wel op dat je tekent als je de sleutel in ontvangst neemt en ook bij het inleveren. De prijzen zijn hier en daar aangepast, waar nodig is. Heinken bier is vervangen door Hertog Jan. De nieuwe poetsvrouw is Anita Peeters. De tombola wordt voortaan gehouden tijdens de ledenvergadering, er word 1 bonnenkaart van €10,- en 1 kaart van €20,- verloot. Dit jaar gewonnen door Theo en Monique.

Rondvraag.

Marcel: wordt er onderhoud gepleegd aan de kachel? Nee, Gijs gaat dit regelen.
Ook de geiser laten controleren.
Marielle:  een sponsor betaalt € 50,- voor een toernooi. Marielle heeft afgelopen jaar de ballen laten betalen door de tennisclub. In de toekomst zijn de kosten van de ballen voor de tennisclub en € 50,- voor de sponsor.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en wenst iedereen een sportief seizoen toe.